หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Bridging the Gap between Youth and the Elderly in the Digital Age

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Over the decade, science technology, and innovation (STI) have revolutionized our daily life. This advancement has resulted in rising life expectancy. Thailand has a rising life expectancy, and an aging population increases. Although we have many technologies to help us increase our comfortable life, it will be an obstacle for the elderly. Especially, the elders in remote areas lack opportunities to access STI effectively. As a science communicator, it would be hard to motivate the elders to aware of STI. Most elders have avoided engaging with technology and innovation, even though it has affected their lives. In the COVID 19 pandemic, many Thai elders lacked opportunities to access the online system of the government financial aid, and they were faced with internet crimes.

On the other hand, young people are skilled at using tools, technologies, and innovations. It can be considered as a digital native. Most of them spend their time online rather than interact with others. They lack experience of coexistence and social interaction.

Therefore, developing youth to have the ability to help the elderly as a young trainer is the key concept to promote the building quality society and bridge the gap between the elderly and young people for a sustainable future.

ชื่องานประชุมวิชาการ

วันที่

28 April 2021

สำนักพิมพ์

Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC)

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright