หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภาคเหนือ

ชื่ออื่นๆ

Amphibians of Northern Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภาคเหนือ จากโครงการศึกษาและรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง เช่น โครงการสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สูงภาคเหนือ (2552-2553) โครงการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก (2553-2555) โครงการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันออก จังหวัดตาก (2557-2558) โครงการสำรวจความหลากหลายสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวนป่าภาคเหนือ สวนป่าท่าปลา สวนป่าวังชิ้น สวนป่าทุ่งเกวียน สวนป่าแม่จาง สวนป่านครน่าน (2555-2558)

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786169295501

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright